balloons
   

WinkelwagenWinkelwagen

cart  
Aantal artikelen 0
Totaalprijs € 0,00
   
Phone

Klantenservice 010 483 58 58  |  Mail ons

Home Honden Katten Knaagdieren Vogels Veevoeder Vissen Reptielen Diepvries Dierendrogist Aanbiedingen Nieuw


Heeft u vragen, kijk dan bij veel gestelde vragen.

De van toepassing zijnde Algemene verkoopvoorwaarden treft u onderstaand aan.

Diertotaalservice DTS
Kortgenestraat 30
3086 JK  Rotterdam
Telefoon: 010 - 483 58 58
Fax: 010 - 293 05 47
Mobiel: 06 - 128 80 120
E-mail: 
info@diertotaalservice.nl
Bank: 61.06.60.292
KvK: 24372677
BTW nr: 1790.08.924.B.01

Algemene verkoopvoorwaarden
__________________________________________________________________

Diertotaalservice DTS, Kortgenestraat 30, 3086 JK Rotterdam. KvK: 24372677 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Diertotaalservice DTS (verder te noemen DTS) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna:'Voorwaarden') van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door DTS worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DTS worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DTS ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 

Alle aanbiedingen van DTS zijn vrijblijvend en DTS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DTS. DTS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DTS dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief het in Nederland geldende BTW percentage.

 

DTS biedt vier betalingsmogelijkheden. Bij afhalen of bezorging door onze eigen bezorgdienst kunt u contant betalen of pinnen bij aflevering. Bij levering door een vervoerder kunt u de bestelling door middel van vooruitbetaling (iDEAL of overschrijving) voldoen. Achteraf betalen is mogelijk via AfterPay (indien u betaalt via AfterPay gaat u automatisch akkoord met de betalingsvoorwaarden van AfterPay).

 

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door DTS bent u een bedrag van Ä 25,00 aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van DTS.

 

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is DTS gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door DTS.

 

Artikel 4. Levering

 

De door DTS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal DTS de u hiervan op de hoogte stellen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

 

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan DTS verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten

 

U dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door DTS geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

DTS garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u DTS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft DTS de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan, binnen 30 dagen, te restitueren.

 

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan DTS te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten en het risico voor retourzendingen voor uw rekening komen. De factuurwaarde van het product wordt binnen 30 dagen gerestitueerd. 

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

 

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en DTS, dan wel tussen DTS en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en DTS, is DTS niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door DTS.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens

 

DTS zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Artikel 10. Overmacht

 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DTS ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DTS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan DTS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

 

Indien u aan DTS schriftelijk opgave doet van een adres, is DTS gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan DTS schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 

Indien u uw bestelling onder rembours laat verzenden en deze niet accepteert bij aflevering. Blijft DTS een vordering behouden ter grootte van de gemaakte verzendkosten.

 

De afbeeldingen weergegeven vallen onder het copyright van hun respectievelijke eigenaren. Voor gebruikt van de afbeeldingen dient u contact op te nemen met DTS.

 

De door DTS geleverde product kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen.

 

Wanneer door DTS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DTS deze Voorwaarden soepel toepast.

 

Indien ťťn of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met DTS in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DTS vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

DTS is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Geschillen

 

Bij niet nakoming van enige verplichting uit aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zal u in verzuim zijn zonder dat enige nadere sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.

 

Voor zover geschillen vallen onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank te Rotterdam tenzij u woonplaats heeft binnen het rijk in Europa en binnen 1 maand nadat een beroep op deze bepaling is gedaan te kennen geeft de hem bij wet toegewezen rechtelijke instantie als bevoegde instantie te willen aanmerken.

 

Mocht DTS overgaan tot rechtsmaatregelen wegens verzuim door huurder dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening u, in dat geval worden de buitengerechtelijke kosten bepaald op een bedrag van tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom onverminderd het recht van DTS om de daadwerkelijke gemaakte kosten te vorderen.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

 

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

paymethods